Sökning: "Erika Fransén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Fransén.

  1. 1. Att våga vara otraditionell - En studie av sex pedagogers upplevelse av utomhuspedagogik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Erika Fransén; [2012]
    Nyckelord :hinder; konkret; kunskap; motivation; skolgård; tematiskt; utomhuspedagogik;

    Sammanfattning : Utgångspunkten för studien är att elever inte får fullständiga betyg i skolämnena. Det är en svårighet för många att uppnå kunskapskraven och därmed skapas en problematik för hur pedagogerna ska undervisa för att eleverna ska uppnå dessa mål. Den metod som används inom utomhuspedagogiken kan möjligen vara en lösning på detta. LÄS MER