Sökning: "Erika Frisk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erika Frisk.

 1. 1. En förskola för alla : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om inkludering samt deras strategier för ett inkluderande arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Frisk; Olivia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; En förskola för alla; Förskola; Förskollärare; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om betydelsen avinkludering i förskolans verksamhet samt synliggöra hur förskollärare beskriver vilka strategierde använder i arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien är enkvalitativ intervjustudie och våra forskningsfrågor för studien är; hur förskollärare definierarbegreppet inkludering samt hur förskollärare definierar vilka barn som är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Kan man genom kvantifiering av extracellulära vesiklar urskilja malign från benign lungsjukdom?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Erika Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Extracellulära vesiklar; Isolering; Akustik; Lungsjukdom; Icke-småcellig lungcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är en av de cancerformer med sämst prognos, vilket delvis förklaras av sen diagnos. Potentiellt kan cirkulerande extracellulära vesiklar, som diagnoskälla och screeningverktyg, möjliggöra tidigare diagnostik och därmed förbättra den annars dåliga prognosen. LÄS MER

 3. 3. ”Suck it up, babies scream.” –Vårdens bemötande vid postpartumdepression

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Cras; Emeli Klanac; [2016-01-13]
  Nyckelord :Postpartumdepression PPD ; Bemötande; Upplevelse; Omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Enligt WHO drabbas 14-20% av barnafödande kvinnor av postpartumdepression (PPD). Det finns flera olika omständigheter som kan trigga PPD, så som hormonell rubbning, negativ förlossningserfarenhet och tidigare psykisk ohälsa. Några symptom för PPD är exempelvis sömnstörningar, nedstämdhet, oro och ångest. LÄS MER

 4. 4. Hur munvård kan förebygga ventilatorassocierad pneumoni hos intensivvårdspatienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Lasu; Erika Wanne; [2015]
  Nyckelord :ventilatorassocierad pneumoni; munvård; intensivvård; prevention; klorhexidin; sugning; tandborstning;

  Sammanfattning : Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är den vanligaste nosokomiala infektionen hos respiratorbehandlade patienter. VAP orsakar förlängd respiratortid, ökad antibiotikabehandling, förlängd intensivvård, ökad risk för mortalitet samt ökade sjukvårdskostnader. För intensivvårdspatienten innebär det ett större lidande. LÄS MER

 5. 5. Possible correlation between sustainability, wellbeing and traditional African values : Wellbeing factors among citizens in Eastern Cape Province, South Africa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Erika Aarnseth; [2013]
  Nyckelord :Life quality; African Culture; Sustainable development.; Livs kvalitet; Afrikansk kultur; hållbar utveckling;

  Sammanfattning :  Present development path is based on the Western ideas, with focus on market, competition, capitalism and individualism. It has shown to create unsustainable patterns in terms of a growing ecological footprint, decreased wellbeing and growing inequities. This calls for new, alternative development paths. LÄS MER