Sökning: "Erika Hagström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erika Hagström.

 1. 1. ”Att förstå det man läser är en demokratisk rättighet” : En kvalitativ studie om hur lärare reflekterar kring läsförståelse av skönlitterära texter i skolans tidiga år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malhin Carlsson; Erika Hagström; [2016]
  Nyckelord :Läsförståelse; avkodning; ordförråd; motivation; inferens; strategiorienterad läsförståelseundervisning; innehållsorienterad läsförståelseundervisning;

  Sammanfattning : Studien bygger på en kvalitativ metod där fyra lärare deltar i halvstrukturerade intervjuer. Undersökningens syfte är att få kunskap om hur lärare resonerar kring hur elever utvecklar läsförståelse samt vilka moment lärarna anser viktiga att lyfta i undervisningen för att gynna sådan utveckling. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av metod för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster i öppen dagvattenhantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Hagström; [2016]
  Nyckelord :assessment tools; ecosystem services; storm water; sustainable storm water management; urban ecosystems; valuation; dagvatten; ekosystemtjänster; ekosystemtjänstvärdering; urbana ekosystem; värderingsverktyg; öppen dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Nature provides various services to society that humans are completely dependent on for their survival. These services are called ecosystem services, and can be, for example, clean air, clean water and pollination of crops. To live close to nature and green areas is also important for our well being. LÄS MER

 3. 3. Det dialogiska klassrummet : En fallstudie av samtal mellan lärare och elever i gymnasieskolans svenskundervisning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Mathilda Hamresand; Erika Hagström; [2006]
  Nyckelord :dialogiska klassrum autentiska frågor Dysthe gruppsamtal samtalsinspelningar;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att ta reda på vad som ligger till grund för ett välfungerande klassrumssamtal i gymnasieskolans svenskundervisning och på vilket sätt samtalet har en funktionell roll. Vi studerar hur samtalet går till och hur den talaktivitet ser ut som äger rum i klassrummet mellan lärare och elever. LÄS MER