Sökning: "Erika Holmqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Holmqvist.

 1. 1. Närståendes upplevelser av information kring denpalliativa omvårdnaden av vuxna patienter : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Svanström Holmqvist; Erika Sjöström; [2018]
  Nyckelord :experiences; health professionals; information; literature review; palliative care; relatives; information; litteraturöversikt; närstående; palliativ vård; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient vårdas palliativt innebär det att sjukdomen inte längre går att bota och vårdarbetet inriktas mot symtomlindring. Det finns lagar och föreskrifter som tydliggör hur information ska delges till närstående inom hälsooch sjukvårdsorganisationen så närstående ska få det stöd de behöver. LÄS MER

 2. 2. ”Personalfrågor är ju ingen hjärnfysik” – sju berättelser om mikroföretagares ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Julia Samuelsson; Erika Selvén; [2010-10-08]
  Nyckelord :personalfrågor; behov av stöd; ledarskap; mikroföretag; narrativ metod;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att undersöka hur ledare i mikroföretag talar om sitt ledarskap samt hurde ser på och hanterar personalfrågor. Vi önskar analysera och diskutera vad somkännetecknar ledarskapet och hanteringen av personalfrågor i de studerade mikroföretagen. LÄS MER