Sökning: "Erika Järnkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Järnkvist.

  1. 1. Att själv drabbas av trauma : en litteraturstudie om sekundär traumatisering av socialarbetare

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emmy Risberg; Erika Järnkvist; [2020]
    Nyckelord :Secondary trauma; Social workers and secondary trauma; Trauma; Violence;

    Sammanfattning : Socialarbetare tenderar i sitt arbete att möta människor med trauman i större eller mindre utsträckning. Berättelser från både barn och vuxna som varit eller är med om traumatiska händelser på grund av upplevelser av våld, kan hos socialarbetare orsaka sekundär traumatisering (STS). LÄS MER