Sökning: "Erika Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Erika Johansson.

 1. 1. Nyförlösta kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande under förlossningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Johansson; Olivia Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; bemötande; förlossning; intervjustudie; kvinnor; nyförlöst; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans bemötande är en viktig del i om kvinnan får en positiv eller negativ förlossningsupplevelse för det påverkar kvinnans psykiska välbefinnande som i sin tur påverkar barnet. Syfte: Att belysa nyförlösta kvinnors upplevelse av barnmorskans bemötande under förlossningen. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan för ytterväggar i träbyggnadssystem ur ett livscykelperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erika Johansson; [2020]
  Nyckelord :Byggsektorns miljöberäkningsverktyg; driftskede; IDA ICE; klimatdeklaration; klimatpåverkan; livscykelperspektiv; produktskede;

  Sammanfattning : Att bygga hållbart blir allt viktigare runt om i världen och i Sverige är bygg- och fastighetssektorn en bidragande orsak till de inhemska utsläppen av växthusgaser, närmare bestämt står sektorn för cirka en femtedel. Driftskedet är det skede som länge utpekats bidra mest till klimatpåverkan sett till en byggnads livscykel, men klimatpåverkan från produktskedets har börjat belysas allt mer. LÄS MER

 3. 3. Vem vågar prata om pornografi med ungdomar? : Elevhälsans förhållningssätt till skolungdomars  pornografikonsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Erika Gustafsson; Frida Johansson; [2020]
  Nyckelord :Student health; pornography; youth; young people; sexuality; sexuality education; Elevhälsan; pornografi; ungdomar; sexualitet; sexualundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal inom elevhälsan förhåller sig till ungdomars tankar och frågor om ämnen relaterade till pornografi. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med åtta kuratorer och skolsköterskor. LÄS MER

 4. 4. Utomhus på fritidshemmet : fritidslärares uppfattningar av utemiljön som pedagogisk arena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Erika Wennberg; Carolin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Outdoor environment; outdoor education; affordance; after school program; after school teachers; Utemiljö; utomhuspedagogik; affordance; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Forskning visar att utevistelse har en positiv inverkan på elevers lärande och kan vara länken mellan teori och praktik. Genom att vara utomhus och vistas i olika utemiljöer påverkas både vårt fysiska och psykiska välmående positivt, vilket vidare påverkar vår inlärning. LÄS MER

 5. 5. Kommunens arbete med våldsutsatta äldre kvinnor inära relation : En kvalitativ fallstudie om en omsorgsförvaltnings arbete med våld i nära relationer hos äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Oscar Bengtsson; Erika Johansson; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence Elderly women municipality care department;

  Sammanfattning : Domestic violence is acknowledged as a social problem but the research is often focused on younger individuals. The people who is affected by domestic violence is not just a group of homogeneous women but can vary in age, social and economic status. Elderly people are also often viewed as a homogeneous group of individuals. LÄS MER