Sökning: "Erika Landt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Landt.

  1. 1. Vilka får prata om Sverige? : En studie om vilka nyhetskällor som får komma till tals i PBS Newshour, FOX News och CNN:s inslag om Sverige.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Erika Landt; [2019]
    Nyckelord :Journalism; news sources; media; news features; news channels; USA; Sweden; reporters;

    Sammanfattning : This essay examines which news sources gets to talk about Sweden in American news features about events in Sweden and if they give a positive or negative image of Sweden. I opted to examine three of the main news channels in the USA: PBS, FOX and CNN. LÄS MER