Sökning: "Erika Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Erika Larsson.

 1. 1. "...jag tror inte vi förstår varann." : Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av tvärkulturella möten inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Rosenlund; Erika Larsson; [2021]
  Nyckelord :cross-cultural nursing; cultural competence; experiences; forensic psychiatry; erfarenheter; kulturkompetens; rättspsykiatri; tvärkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framkommer komplexiteten i tvärkulturell vård. Felbedömningar sker kopplat till kulturella uttryck. Ökad kulturkompetens hos vårdaren kan bidra till mer jämlik vård. Kulturkompetens är en ständigt pågående process men måste användas med en ödmjuk inställning till det egna kunnandet. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet, övervikt och episodiskt minne för vuxna över 50 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filip Larsson; Erika Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Episodic memory; physical activity; overweight; healthy aging; interaction; interaction effect; Episodiskt minne; fysisk aktivitet; övervikt; hälsosamt åldrande; interaktion; interaktionseffekt;

  Sammanfattning : I samband med åldrandet ses ofta en försämring av människors kognitiva förmågor, däribland det episodiska minnet, vilket är avgörande för vardagligt fungerande och livskvalitén för äldre. Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet (FA) och övervikt har tidigare kopplats till hälsosamt åldrande och visat sig påverka graden av försämring. LÄS MER

 3. 3. HR-avdelningens roll ur arbetstagarens perspektiv : En kvalitativ studie om arbetstagares uppfattning av HR-avdelningens roll i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Erika Karlsson; Alma Larsson; Ida Ödén; [2021]
  Nyckelord :HR-avdelning; Roll; Arbetstagare; Uppfattningar; Förståelse; Förtroende; Kommunikation; Rollförmedling; Kollision;

  Sammanfattning : Studien konstaterar att arbetstagare uppfattar HR-avdelningens roll som otydlig. Den organisatoriska kommunikationen har påverkat förståelsen för varandras organisatoriska roll och förtroendet mellan medarbetare inom organisationen. LÄS MER

 4. 4. Smittsamt trauma: : En scoping review om faktorer som kan förebygga och behandla sekundär traumatisk stress hos socialarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Homman; Evelina Larsson; [2021]
  Nyckelord :Secondary traumatic stress; social worker; compassion fatigue; compassion satisfaction; SOC; Sekundär traumatisk stress; socialarbetare; empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; KASAM;

  Sammanfattning : Sekundär traumatisk stress är ett problem inom socialt arbete. Begränsad forskning finnsangående hur det skulle kunna förebyggas samt behandlas. Syftet med litteraturöversikten vardärför att sammanställa kunskapsläget av befintlig litteratur angående faktorer som förebyggersamt behandlar sekundär traumatisk stress hos socialarbetare. LÄS MER

 5. 5. Lärares, speciallärares och specialpedagogers upplevelser av arbete och samarbete kring lässvårigheter på gymnasiet : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Erika Olofsson; Erika Larsson; [2020]
  Nyckelord :Rutiner; kartläggning; screening; språkliga svårigheter; anpassningar; intervention;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how Swedish teachers, special needs teachers and special education teachers experience cooperation in assessments and pedagogical practices towards upper secondary school students facing reading difficulties. We also aim to investigate how these pedagogues experience cooperation in providing appropriate support for these students. LÄS MER