Sökning: "Erika Marklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Marklund.

  1. 1. Vem är du? Vem är jag? : En genusstudie kring rollekar i den fria leken på fritidshemmet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå School of Education (USE)Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå School of Education (USE)Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Ann Marklund; Erika Johansson; [2011]
    Nyckelord :Observationer; könsroller; feministisk poststrukturalism; barn; fritidshem; fri lek;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa rollekar i den fria leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv. För att uppnå syftet ställde vi fyra frågor: Hur undersöker barn könsroller genom rollek i den fria leken? Hur stor påverkan har miljön och material på barnens rollskapande? Hur förmedlar barnen rollerna till varandra i den fria leken? Hur visar sig rollekar i andra situationer än vid fri lek? Fokus i denna uppsats handlade om att se hur skapandet av genus går till och vilka faktorer som påverkar barnen. LÄS MER