Sökning: "Erika Ståhl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erika Ståhl.

 1. 1. Det som inte talas om - en kvalitativ intevjustudie om lärares uppfattningar om en dold läroplan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Ståhl; [2015-12-07]
  Nyckelord :Den dolda läroplanen; utbildning; läraryrket; skolstruktur; genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om den svenska skolan visar en negativ trend. Trots tydliga ambitioner om en ökad kunskapsbaserad och likvärdig skola verkar detta inte avspegla sig i praktiken. LÄS MER

 2. 2. ”När halva terminen har gått, då tänker man att tur att det finns pys” – en kvalitativ intervjustudie om hur undantagsbestämmelsen fungerar i praktiken

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Ståhl; Linnea Bengtsson; Catrine Andersson; [2015]
  Nyckelord :Undantagsbestämmelsen; Betygsättning; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av kvalitativ intervjustudie och i relation till Ulf P. Lundgrensvidareutveckling av ramfaktorteorin och Gunnar Bergs frirumsmodell samt relevanta undersökningar ochstudier, undersöka vilka erfarenheter lärare, specialpedagoger och skolledare som arbetar inom den enhet igymnasieskolan vars elevunderlag till övervägande del består av elever i behov av särskilt stöd, har, samt derasupplevelser av hur undantagsbestämmelsen fungerar i praktiken. LÄS MER

 3. 3. “A little more time and a few soft words maybe” Patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal på en akutmottagning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sophia Ståhl; Erika Westin; [2010]
  Nyckelord :patienters upplevelse; möte; akutmottagning; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Människor som är sjuka/skadade söker sig dagligen till akutmottagningar i hopp om att få hjälp. Där arbetar det flera olika personalkategorier som ansvarar för att dessa människor skall få bästa möjliga vård. Det har kommit in rapporter om att patienter inte alltid har upplevt att de blivit mottagna på ett värdigt sätt. LÄS MER