Sökning: "Erika Sundelin Joas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Sundelin Joas.

  1. 1. Ett interkulturellt förhållningssätt och synliggörande av mångkulturellt arbete i förskolan : Förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Jon Jonsson; Erika Sundelin Joas; [2019]
    Nyckelord :Förskola; pedagoger; interkulturell; språk; mångkulturell och förhållningssätt;

    Sammanfattning : I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. LÄS MER