Sökning: "Erika Torstensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Torstensson.

  1. 1. En däckspark på bilåterförsäljarna - belöningssystem i bilbranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erika Hedefalk; Fredrik Karlberg; Alexander Torstensson Chaabane; Christoffer Engdahl; [2006]
    Nyckelord :Belöningssystem; incitament; motivation; bilförsäljningsbranschen; agentproblem; säljkårer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ tvärsnittsstudie av belöningssystem i bilbranschen då vi funnit det intressant att studera de olika belöningssystemens utformining och de faktorer som ligger bakom utformandet av dessa. Våra primära källor har utgjorts av interjuer som tagit plats med en person med styrande roll på sex olika bilförsäljningsanläggningar, fem av dessa lokaliserade i Malmö-Lund området och en av dem i Stockholm. LÄS MER