Sökning: "Erika Vikström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Vikström.

  1. 1. Betydlesen av motion, Kasam och socialt stöd kopplat till hälsa och stress

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling;

    Författare :Helena Strandberg; Erika Vikström; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Många faktorer har påvisats påverka individers hälsa. I denna studie undersöktes huruvida motion, Kasam och socialt stöd har betydelse för välbefinnandet i form av uppskattad hälsa, upplevd stress-energinivå och rapporterad sjukskrivning. Även köns- och ålderskillnader studerades. LÄS MER