Sökning: "Erina Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erina Nilsson.

  1. 1. Triage på akutmottagningen – en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter & strategier samt faktorer som påverkar processen

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Erina Nilsson; Mathilda Roos; [2022-01-19]
    Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenhet; Triage; Akutmottagning;

    Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. LÄS MER