Sökning: "Erjona Mino"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erjona Mino.

  1. 1. Lärarens verktyg för att skapa en god lärandemiljö

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Erjona Mino; [2020]
    Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; relationer; klassrumsklimat;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur framgångsrika lärare etablerar ett gott ledarskap som leder till ett bra lärandemiljö. Studien utgår från ett kvalitativt synsätt och jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat fem grundskolelärare som arbetat mellan 10-43 år i årskurs 7-9. LÄS MER