Sökning: "Erkan Dogan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erkan Dogan.

  1. 1. Vem väljer? : – en undersökning om elitungdomars syn om fotboll och kulturella aktiviteter ur ett sociologiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Erkan Dogan; Madeleine Wesslund; [2014]
    Nyckelord :Kapitalbegrepp; elitfotboll; ungdomar; kulturella aktiviteter;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker ett antal unga elitfotbollsspelare i Uppsala och deras bakomliggande faktorer som kan styra deras fotbollsutövande och kulturella aktiviteter, enligt ungdomarna själva. För att förstår detta fenomen har vi vald att använda oss av Bourdieus sociologiska begrepp kapital. LÄS MER