Sökning: "Ernst Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ernst Andersson.

 1. 1. Det tecknade jaget : gymnasieelvers tolkningar, upplevelser och diskussioner av grafiska självbiografier ur ett normkritiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Andersson; Maike Larsson; [2019]
  Nyckelord :grafiska självbiografier; normer; berättarstrategier; litteraturundervisning; svenska språket; gymnasieskolan; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att undersöka hur de två grafiska självbiografierna Festens charmigaste tjej (2018) och Var ska jag lägga mitt huvud? (2015) upplevs och tolkas av gymnasieelever samt vilka normer som upptäcktes och hur de reagerade på dem. Vi samlade in vårt material genom aktionsforskning som innebar tre undervisningspass och tre gruppintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing av ekonomifunktion - en väg till bättre intern kontroll?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Monika Perlheden; Maria Andersson; [2012]
  Nyckelord :Outsourcing; affärssystem; intern kontroll; Ernst Young; COSOs ramverk; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur intern kontroll påverkas av outsourcing samt hur användningen av ett affärssystem kan motverka en eventuell negativ påverkan. METOD: Enfallsstudie som har gjorts utifrån praktikfallsmetoden. Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer och tryckta källor. LÄS MER