Sökning: "Ernst Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ernst Dahl.

  1. 1. Hur påverkar de nya byråjävbestämmelserna revisionsbyråerna?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Dahl; David Rydell; Gustav Zaar; [2007-02-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: De nya byråjävsbestämmelserna innebär att den som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder ett icke-finansiellt aktiebolag vid bokföringen, inte skall kunna vara revisor i bolaget. Vidare anses att ett uppdrag där samma revisionsbyrå deltar i upprättandet av den bokföring som sedan skall granskas av revisorn ger upphov till hot mot oberoendet, även kallat kombiuppdrag. LÄS MER