Sökning: "Ertebölle culture"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ertebölle culture.

 1. 1. En resa över havet : en studie av stockbåtens användning inom Erteböllekulturen med ett fokus på Tybrind Vig och Stralsund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Håkan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Log-boat; Dugout canoe; Stone age; Mesolithic; Ertebölle culture; Paddle; Baltic sea;

  Sammanfattning : Log-boats within the Ertebölle culture have had a broad use in the society. From social usesas transport and communication devises to economical uses within hunting and fishing. Thelog-boats have been quite large, larger than log-boats in later periods. LÄS MER

 2. 2. Kulturen med en twist : En studie av fyra lokaler från trattbägarkulturen på Gotland.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Erika Lidman; [2014]
  Nyckelord :Funnel Beaker Culture; Gotland; Mölner; Gullarve; Gräne; Ardags; Suderkvie; Stone Age; Early Neolithic; ceramic; ornament; Trattbägarkulturen; Gotland; Mölner; Gullarve; Gräne; Ardags; Suderkvie; stenålder; tidigneolitikum; keramik; ornament;

  Sammanfattning : This thesis analyses the Funnel Beaker Culture on the island of Gotland. Since no comprehensive studies of the remains of the pottery have been made, this is one of the reasons why I chose to study this topic. The purpose of this study is to analyze the pottery and to discuss the chronological and spatial implications. LÄS MER

 3. 3. En grav är mer än bara en grav... En metodutveckling av tafonomi som redskap att förstå olika anläggningar med djur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Nina Petersson; [2007]
  Nyckelord :Tafonomi; Tafonomiska processer; Mesolitikum; Neolitikum; Anläggningar; Gravläggningar; Offer; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper deals with a taphonomic study of contexts with osteological material of dog (C. familiaris L.) from the Mesolithic and Neolithic of Sweden and Zealand, Denmark. The general aim is to develop and test a method to try to understand the activity behind and define specific archaeological structures. LÄS MER

 4. 4. Hundar kring benen. En analys av belastning och storleksvariation hos hundarna i det mesolitiska Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Nina Petersson; [2006]
  Nyckelord :Arkeologi - Sverige - Skåne; Mesolitisk tid; Animalosteologi; Prehistory; Förhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper deals with variations in the osteological material of dog (Canis familiaris L.) from the Mesolithic Scania, southern Sweden. The general aim is to discuss the use and specialisation of dog during the period, and differences or relations between cultures and traditions within the Mesolithic period. LÄS MER