Sökning: "Erving Goffman begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Erving Goffman begrepp.

 1. 1. Det är i mötet vi blir människor - En studie av ett forum på internet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robin Färdig; [2018]
  Nyckelord :Social interaktion; Online; Offline; Goffman; Framträdanden; Footing; Respons; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den sociala interaktionen är i ständig förändring och påverkas av de förutsättningar för interaktion som de interagerande individerna har. Under de senaste tio åren har en stor del av den sociala interaktionen flyttat till internet, och det är rimligt att anta att förutsättningarna på internet påverkar interaktionen där. LÄS MER

 2. 2. Det brottsförebyggande arbetets utmaningar : En kvalitativ studie om boendes upplevelser av det brottsförebyggande arbetet i Andersberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariam Mohammad Ali; Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Segregation; kriminalitet; brottsförebyggande arbete; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i ett segregerat bostadsområde, hur de boende i området upplever resultatet och möjliga konsekvenser av det befintliga brottsförebyggande arbetet. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nio informanter i form, av en polis och åtta boende. LÄS MER

 3. 3. ATT SUDDA UT LINJEN MELLAN FÖRETAGANDE OCH DEN EGNA PERSONEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carl Billing; [2017]
  Nyckelord :Interaktionsritualer; Ritualer; ”heliga objekt”; affärsnätverk; nätverkande; emotionell energi; pay-off; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur en grupp i ett affärsnätverk fungerar och arbetar mot sina mål. Syftet är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur den studerade företagargruppen fungerar. LÄS MER

 4. 4. Lek och sociala relationer på fritidshemmet : En studie om pedagogers roll och syn på barns relationsskapande i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patrik Johansson; Rikard Johansson; [2017]
  Nyckelord :children; social relationships; play; free play; adult-conducted play; pedagogues; extended school; symbolic interactionism; Goffman; barn; sociala relationer; lek; fri lek; styrd lek; pedagoger; fritidshem; symbolisk interaktionism; Goffman;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend playing’s opportunities to create social relationships between children. The purpose is also to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend their role in children’s relationship work in playing. LÄS MER

 5. 5. Ledningsmötets funktioner i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Kårbø; [2017]
  Nyckelord :ledningsgrupper; offentlig sektor; meetings; management team och funktioner;

  Sammanfattning : Due to globalization and technical development, organizations continually need to change to be able to retain their competitive force. This highlights the need for formal management meetings to lead and develop the organization. LÄS MER