Sökning: "Eskil Engström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eskil Engström.

  1. 1. Blicken på skönhet -fem unga vuxnas bedömningar av skönhet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Eskil Engström; [2018]
    Nyckelord :skönhet; objektifiering; estetiskt kapital; skönhetsideal; kroppen; Social Sciences;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på en lång rad förmåner kopplade till skönhet och minst lika många nackdelar kopplade till fulhet. Hur skönhet (vad människor uppfattar som skönt hos andra) uppfattas och definieras har dock beskrivits som en till stora delar obesvarad fråga, lämnad i en konceptuell svart låda. LÄS MER