Sökning: "Estetik och utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Estetik och utbildning.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i förskolan : Undervisningen om, i, med och genom de estetiska ämnena

  M1-uppsats,

  Författare :Sofie Myrman; Emma Holmeberg; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Lärandeobjekt; Proximala utvecklingszonen; Undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med de estetiska ämnena bild, musik, dans och drama. Vi ville även ta reda på deras uppfattningar av arbetet och om deras erfarenheter hade någon påverkan på arbetssättet. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som skickades ut till respondenterna via mail. LÄS MER

 2. 2. "Barn som producenter inte konsumenter" : Ateljeristors design av estetisk undervisning med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Åhl; Linda Tång; [2021]
  Nyckelord :ateljerista; estetik; digitala verktyg; estetisk undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur digitala verktyg används i estetisk undervisning i förskolan idag. För att uppnå syftet valdes en kvalitativ ansats där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer av ateljeristor verksamma i förskolan. Studien utgår från ett designteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Man behöver superkrafter för att kunna skapa : Digitala gåturers åskådliggörande av barns möjligheter till skapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Fjellvik; Beatrice Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Preschool; children s culture; childhood sociology; childhood geography; digital walks; children s perspective; children s places; children s own free creatings; aesthetics; Förskola; barnkultur; barndomssociologi; barndomsgeografi; digitala gåturer; barns perspektiv; barns platser; eget fritt skapande; estetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om barn i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter har möjlighet till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet i förskolans utbildning samt om de utifrån läroplanen ges tid, rum och ro till eget skapande. Studien syftar till att undersöka hur barn åskådliggör sina möjligheter till eget/fritt skapande, vilket skapande som barnen anser vara viktigt och vad de väljer att framhäva samt i vilken form skapandet tar sig uttryck. LÄS MER

 4. 4. "Inne blir det mer styrt, ute blir det mer fritt" : Förskollärares syn på undervisning i olika miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Gustafsson; Elenor Westergren; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; undervisning; ämnen; inomhusmiljöer; utomhusmiljöer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar sin egen planerade undervisning i olika miljöer och om någon skillnad gällande ämnesvalen i undervisningen kunde urskiljas. För att ta reda på detta intervjuades nio förskollärare i olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Bedömning i ritningsläsning och skiss- och ritteknik : En kvalitativ studie om lärares egna utsagor om sin bedömning i arbetsområdet ritningsläsning och skiss och ritteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskapLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Kim Wang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka tekniklärares uppfattningar om deras egen bedömning i ritningsläsning och skiss och ritteknik samt att undersöka vilka CAD- program de tillfrågade lärarna använder sig av i ritningsläsning och skiss och ritteknik. Dessutom syftar studien till att undersöka vad de tillfrågade lärarna anser är typiskt för bedömning av förmågor som motsvarar betygen E, C och A i det aktuella arbetsområdet i kursen teknik 1 för gymnasieskolan. LÄS MER