Sökning: "Estetiska aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Estetiska aktiviteter.

 1. 1. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Rydahl; [2023]
  Nyckelord :Urbana ängar; estetik; trivalent design; konventionell gräsmatta; biodiversitet; forskning med design; etablering; skötsel; Uppsala stadsträdgård;

  Sammanfattning : För att säkerställa vår framtid behöver natur och ekosystemtjänster skyddas. I dagsläget riskerar vi att förlora flera ekosystemtjänster, bland annat pollinering av grödor. För att bevara tjänsten pollinering krävs insatser för att främja en större biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. Estetikens roll i naturvetenskapligundervisning ur ett F-3 perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Pia Mellqvis; Mattias Nilsson; [2023]
  Nyckelord :estetik; estetiska omdömen; estetiska uttryck; förundran; lågstadiet; lärande; motivation; naturvetenskap; observationsförmåga;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är skriven med avsikt att besvara frågan om vilken roll estetik kan ha för elevers lärande inom naturvetenskaplig undervisning ur ett F-3 perspektiv. För att ge svar på frågeställningen valdes totalt 11 vetenskapliga artiklar ut. Datainsamlingen gjordes via databaserna ERIC, ERC, SwePub samt genom sekundärsökning. LÄS MER

 3. 3. HÅLLBAR UTVECKLING GENOM SLÖJDEN : Hur undervisar textillärare hållbar utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Elisabeth Fessé; [2023]
  Nyckelord :Återbruk; materiallära; material; agenda 2030;

  Sammanfattning : Det här examensarbetets syfte är att fördjupa kunskap om hur implementering av hållbar utveckling i slöjdämnet i relation till föreskrifter i Läroplanen för fritidshem och grundskola(Skolverket, 2022). Arbetets frågeställningar är: Hur beskriver textillärare sin undervisning i hållbar utveckling? Samt vilket undervisningsinnehåll finns i textilslöjden som kan kopplas till hållbar utveckling? Som metod har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med sex legitimerade textillärare som undervisar på högstadiet. LÄS MER

 4. 4. Fåglarnas röster : Hur konstnärliga skolprojekt kan främja demokratiska värden bland eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Andrés Díaz García; [2023]
  Nyckelord :konstnärliga aktiviteter; demokrati i skolan; interkulturalitet och sociokulturella perspektiv; relationell pedagogik; aktiv deltagande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar ämnesdidaktiska moment inom bildämnet som syftar till att stötta utveckling av demokratiska värden. Analysen relaterar till Skolverkets krav på demokratiska värden, demokratiska begrepp och teorier. LÄS MER

 5. 5. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexandra Astafourova; Klara Hellgren; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetspark; allaktivitetspark; gestaltning; medborgarsamtal; social hållbarhet; välmående; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Möjligheten att aktiveras, träffa människor och delta i samhället är alla grundläggande mänskliga behov, som till följd av restriktioner under covid-19-pandemin begränsats. En plats som varit i stort sett fredad från restriktionerna är utemiljön. LÄS MER