Sökning: "Estetiska lärprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden Estetiska lärprocesser.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om hur de estetiska lärprocesserna förstås och används i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnea Sternegård; Anja Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Musik; Bild och skapande; Dans och rörelse; Drama; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om hur de estetiska lärprocesserna används i förskolans verksamhet, samt hur pedagogerna förstår begreppet estetiska lärprocesser och även vad de har för intention med att använda sig av estetiska lärprocesser, men också vilket lärande som pedagogerna anser kan möjliggöras med hjälp av dessa. Studiens empiri samlades in genom semistrukturerad intervju som innebär att den som håller i intervjun har färdiga frågeställningar som ska besvaras samt att den som intervjuar kan vara flexibel med frågornas ordningsföljd. LÄS MER

 2. 2. Estetiska lärprocesser i ett målbaserat utbildningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Corneliusson; Ellen Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; aesthetics; aesthetic communication; art; comparatives; curriculum; education; elementary school; infrastructure; neoliberalism; policy; Sweden; visual arts; visual arts education.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har till syfte att systematiskt sammanställa kunskap om villkoren för estetiska lärprocesser i bildämnet i relation till en målrationell skola. Forskningen i denna kunskapsöversikt presenteras i förhållande till frågeställningen: Hur möjliggörs och begränsas lärande med estetiska lärprocesser genom kursplanen för bild i årskurs 7-9? Systematiska sökningar i databaser för forskning inom pedagogik och utbildningsvetenskap genererade ett brett underlag och valda studier kategoriseras i resultatet där frågeställningen behandlas i en diskussion utifrån tre prominenta teman: En målrationell skola och styrdokument, Lärarens roll och bildlärarprofession samt Förhållningssätt till estetiska lärprocesser. LÄS MER

 3. 3. Estetiska lärprocesser i förskolan : Undervisningen om, i, med och genom de estetiska ämnena

  M1-uppsats,

  Författare :Sofie Myrman; Emma Holmeberg; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Lärandeobjekt; Proximala utvecklingszonen; Undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med de estetiska ämnena bild, musik, dans och drama. Vi ville även ta reda på deras uppfattningar av arbetet och om deras erfarenheter hade någon påverkan på arbetssättet. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som skickades ut till respondenterna via mail. LÄS MER

 4. 4. Att förstå hållbarhet genom konstnärligt skapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ola Wiklund; [2021]
  Nyckelord :undervisning för hållbarhet; estetiska lärprocesser; embodied cognition; samläsning; integrerad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa förståelse kring hur konstnärlig verksamhet kan hjälpa elever till en integrerad förståelse för hållbarhet. Pedagoger inom de estetiskt praktiska ämnena talar om estetiska lärprocesser och att man kan lära genom konst. LÄS MER

 5. 5. Etik spelar roll i religionskunskap : En kvalitativ studie om hur man kan använda rollspel som metod i undervisning om etik i religionskunskap

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hilda Eriksson; Evelina Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Religionskunskap; etik; estetiska lärprocesser; rollspel; drama; handlingsinriktat perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras den estetiska lärprocessen rollspel som metod i undervisning om etik. Syftet med studien är att undersöka hur rollspel kan användas för att eleverna ska utveckla sitt etiska förhållningssätt samtidigt som de tränar olika förmågor. LÄS MER