Sökning: "Etableringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Etableringsstrategier.

 1. 1. Hemma bra men borta bäst : En kvalitativ studie om hur svenska modeföretag kan nå framgång på en internationell marknad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Matilda Forslund; Matilda Tullock; [2018]
  Nyckelord :Internationalisering; kunskap; nätverk; etableringsstrategier; etableringsform; svenska modeföretag;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och klargöra faktorer som kan kopplas till framgång och vara relevanta för företag inom modebranschen vid en internationell etablering.   Forskningsfrågor  • Vilka väsentliga aspekter bör företag ta hänsyn till vid en internationalisering? • Hur kan gynnsamma internationella etableringsstrategier för svenska modeföretag karaktäriseras?   Metod Studien är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod som präglas av ett växelspel mellan en deduktiv ansats och en induktiv ansats, vilket resulterar i en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Foreign market entry strategies : Evidence from a developed and an emerging market

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sako Bandick; Fabakary Sanneh; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; internationalization strategies; entry strategies; institutions; formal institutions; informal institutions; network; trust.; Internationalisering; internationaliseringsstrategier; etablering; etableringsstrategier; institutioner; formella institutioner; informella institutioner; nätverk; tillit; förtroende.;

  Sammanfattning : Background - The positive impacts of globalization have been widely discussed, whereas many researchers argue that national borders are of less importance. However, as national borders are argued to be of less importance, some researchers miss to point out that the institutional differences remain and they are challenging to change. LÄS MER

 3. 3. Destination Japan : En studie av svenska företag med etablerade dotterbolag på den japanska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ugbaad Mohamud Harbi; Malin Vesterlund Olsson; [2017]
  Nyckelord :Etableringsstrategier; Entry modes; FDI; Internationalisering; Japan; Japanska företag; Japansk kultur; Kulturella utmaningar; Svenska företag; Svensk kultur;

  Sammanfattning : Japan är världens tredje största ekonomi och skulle därav kunna anses vara en attraktiv marknad för svenska företag. Även om Japan anses vara en attraktiv marknad för svenska företag, återstår fortfarande faktum att länderna skiljer sig åt gällande kultur, värderingar och seder vilket kan medföra svårigheter för svenska företag när de försöker etablera sig på den japanska marknaden. LÄS MER

 4. 4. Att modellera utfallen i en fotbollsmatch: med multinomial respektive ordinal logistisk regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Almedina Alic; Caroline Emilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur bra prediktionsförmåga som uppnås då multinomial och ordinal logistisk regression tillämpas för att modellera respektive utfall 1X2 i fotbollsmatcher. De två modellerna har använts i jämförande syfte, där den multinomiala logistiska modellen behandlar utfallen som nominala och den ordinala behandlar dem som ordnade, 1 > X > 2. LÄS MER

 5. 5. Konsten att internationaliseras : En studie om små företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Axelsson; Jennifer Carlsson; Alexandra Pfeiffer; [2016]
  Nyckelord :Internationalisering; Små företag; Barriärer; Nätverk; Etableringsstrategier; Holländska marknaden;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie att ge små företag en ökad förståelse för hur de kan internationalisera sig på den holländska marknaden. För att besvara detta användes dessa frågeställningar: Vilka möjligheter och utmaningar finns för företag med att internationalisera sig? Vilka möjliga etableringsformer är passande? Hur kan etableringsbarriärer påverka företags internationaliseringsprocess på den utländska marknaden? Hur kan ett kontaktnätverk införskaffas och utnyttjas vid ett företags internationaliseringsprocess? Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsmetod där både primär- och sekundärdata har använts. LÄS MER