Sökning: "Ethel Bohte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ethel Bohte.

  1. 1. Anhörigas upplevelser av stöd för att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ethel Bohte; Maja Jörholt; [2021]
    Nyckelord :Dementia; family caregiver; support; assistive technology; Demens; familjevårdare; stöd; hjälpmedel;

    Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje sekund drabbas en person av en demenssjukdom i världen. De flesta av dessa bor kvar hemma i flera år och blir vårdade av en anhörig. Enligt svensk lag ska anhöriga erbjudas anhörigstöd av sin hemkommun. Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelse av stöd för att vårda närstående med demenssjukdom i hemmet. LÄS MER