Sökning: "Ethical Dilemmas"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden Ethical Dilemmas.

 1. 1. Att leda - När juridiska krav kolliderar med personliga värderingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Hedlund; Cornelius Hägg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Public Sector; Legal Requirements; Ethical Dilemmas; Change Management; Motivation; Critical Organizational Theory; Leadership; Political Decisions;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the effects of the proposal regarding mandatory reporting for undocumented individuals within the Swedish public sector and how this potentially affects leaders in their efforts to motivate their employees to comply with this requirement, which is considered ethically charged. The primary focus is to understand how these leaders can motivate their employees considering legal requirements that are both legally binding and ethically sensitive. LÄS MER

 2. 2. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterarnas ställning gentemot lagförslagen om anmälninsplikt : En kvalitativ studie som undersöker socialsekreterares ställning och deras handlingsutrymme inför lagförslaget om anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nawal Mahmoud; Nada Awes; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Social workers; undocumented immigrants; social services; challenges; ethical issues; human right; role conflicts.; Nyckelord: Socialsekreterare; papperslösa migranter; socialtjänsten; utmaningar; etiska problem; etiska dilemma; mänskliga rättigheter; rollkonflikter.;

  Sammanfattning : This study focuses on the proposed legislative amendment regarding mandatory reporting. The purpose of the study is to investigate how social workers within social services perceive the legislative proposal on mandatory reporting, identify ethical dilemmas that social workers associate with the mandatory reporting law, and explore how they reason about handling these dilemmas. LÄS MER

 4. 4. "Inte förrän en kollega blir skjuten och dör. Det är först då det kommer bli ett jävla liv." : en kvalitativ intervjustudie om kriminaljournalisters yrkeserfarenheter av hot och hat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Andrea Frydenlund; Jacqueline Stinnerbom; [2024]
  Nyckelord :Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate how eight crime journalists experience their professional life, and whether their professional choice affects their private life. We want to see how our respondents are affected by threats and harassment. We also want to see what support is available when this happens. LÄS MER

 5. 5. Mellan behov och självbestämmande - Biståndshandläggares upplevelser av etiska dilemman i arbetet med demenssjuka brukare utan sjukdomsinsikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Appelberg; Andreas Papamoshos; [2024]
  Nyckelord :dementia; social work; elderly care; self-determination; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how six social workers in elderly care in southern Sweden experience working with dementia patients without insight into their disease. The study focuses on the right to self-determination for dementia patients and how social workers handle the ethical dilemma regarding the user’s resistance to support despite the need for care interventions. LÄS MER