Sökning: "Etik och Skola"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Etik och Skola.

 1. 1. Etik i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Daniel Dawit; [2020-02-26]
  Nyckelord :Etisk Kompetens; Elevperspektiv; Etik och Moral; Medierad handling; Etik och Skola;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the ethical competence of middle school students in Sweden with the purpose of finding out what factors affect their ethical development. To do so, material from a pedagogical research project called EthiCo has been obtained, where students in year five have answered a survey containing examples of ethically challenging situations. LÄS MER

 2. 2. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 3. 3. Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ekelund Acolatse; Emma Ahlm; [2019]
  Nyckelord :Etikdidaktik; religionsundervisning; skola och värdegrund;

  Sammanfattning : I detta arbete presenterar vi en sammanfattning av den forskning vi hittat angående hur man kan och har arbetet med etik och värdegrundsfrågor utifrån nuvarande och tidigare läroplaner i ämnet religion. Vi kommer ge exempel på hur man kan undervisa om etik och värdegrundsfrågor i skolan samt undersöker hur lärare ute på fältet väljer att undervisa om etik och värdegrundsfrågor inom religionsämnet. LÄS MER

 4. 4. Listan, listan på väggen där säg vem som snabbast i skolan är : En essä om jämställdhet, rättvisa och etiska överväganden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Rolén; [2019]
  Nyckelord :Skolmiljö; fritidshemslärare; rättvisa; jämställdhet; etik; synlig bedömning; tävling i skola; genus;

  Sammanfattning : Result list, result list on the wall, who is the fastest of them all? An essay about equality, justice and ethical consideration. This is an academically researched essay, based on my professional experiences as a leisure time pedagogue. LÄS MER

 5. 5. Yrkesetik i teori och praktik : En fokusgruppsstudie av lärares yrkesetiska praktik i relation till de yrkesetiska principerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jimmi Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Etik; yrkesetik; Colnerud; eleven i centrum; yrkesetiska principer; skola; pedagogik;

  Sammanfattning : I min uppsatsskrivning har jag utgått ur en explorativ ansats där fokusgruppsintervjuer har använts som en metod för materialinsamling. Med hjälp av fokusgrupper vill jag lyfta fram och se hur yrkesetiska principerna i yrkesrådet syns i praktiken enligt professionella lärare. LÄS MER