Sökning: "Etik och moral psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Etik och moral psykologi.

 1. 1. Socialt arbete, den nya tidens kolonialism? : En kvalitativ studie om kulturell anpassning, kulturell kompetens och utmaningarna i ett internationellt socialt arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Victoria Löfwenhamn; [2013]
  Nyckelord :International; Social; Cultural; Adaptation; Compitance; indigenization; Empowerment; Gender; Ethics; Morality; Individualism and Collectivism; : Internationellt; Socialarbetare; Kultur; Anpassning; Kompetens; Empowerment; Genus; Etik; Moral; Individualism och Kollektivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur socialt arbete i en internationell kontext formas efter kulturer och hur detta kommer till uttryck. Vidare ämnar studien ta reda på hur socialarbetare själva ger uttryck för kulturell kompetens samt vilka element som gagnar respektive försvårar det internationella sociala arbetet. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundens betydelse : i strävan efter ett tryggare samhälle och minskad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Josefine Sjöström Järvinen; Lene Solberg; [2011]
  Nyckelord :polismyndighet; medarbetare; ledare; värdegrund; måluppfyllelse; påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka offentliganställdas upplevelser av en gemensamt antagen värdegrund och dess betydelse för verksamhetens uppdrag och mål samt vilka faktorer som påverkade deras möjligheter att tillämpa värdegrunden i sitt arbete. En intervjustudie genomfördes med sju anställda från en polismyndighet (n=4 medarbetare, n=3 ledare). LÄS MER

 3. 3. Emotioner och moral : Kan moral förklaras genom de känslor vi känner?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Daniel Schöld; [2010]
  Nyckelord :emotioner; moral; CAD; psykologi; filosofi;

  Sammanfattning : Trots att människor intresserat sig för moral och etik sedan antikens Grekland så verkar vi inte kommit närmare konsensus i en enda fråga. Förklaringen till detta kan vara att moral är subjektivt. En teori som stödjer detta subjektiva synsätt är CAD-teorin (Community, Autonomy & Divinity). LÄS MER

 4. 4. Mobbning i förskolan : en studie hur några pedagoger ser på fenomenet mobbning i låg ålder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Inga-lill Martinsson Alftin; [2009]
  Nyckelord :Exkludering; förskolan; mobbning och utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka huruvida fenomenet mobbning förekommer i låg ålder. Detta baserades på enkätfrågor ställda till tio pedagoger i förskolan och intervjuer med två pedagoger i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Livsfrågor och nyttig kunskap : att lära om och av religion utifrån etik och moral i undervisningen

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Carina Larsson; [2007]
  Nyckelord :didaktik; etik; livsfrågor; moral; religion; undervisning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I det här arbetet har syftet varit att undersöka vilka delar det går att upptäcka inom de olika världsreligionerna att använda inom momentet etik och moral i skolans undervisning. Undersökningen har skett utifrån vad gymnasiets kursplan i religionskunskap uttrycker om momentet samt vad läroplanen nämner om ett etiskt förhållningssätt. LÄS MER