Sökning: "Etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1691 uppsatser innehållade ordet Etik.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress i den somatiska vården : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ellen Frankner; Fanny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Etik; Moral; Upplevelser; Sjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : Moralisk stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och kan uppkomma när de vet vad som är rätt att göra men tvingas agera mot det. Den moraliska stressen skapar emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskor och kvaliteten på vården kan försämras. LÄS MER

 2. 2. Strategier och utmaningar i att undervisa om etik, moral och livsfrågor i religionskunskap för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Duarta Kadriu; Ardiana Peci; [2023]
  Nyckelord :Etikundervisning; interkulturellt perspektiv; livsfrågor; lärarperspektiv; mellanstadiet; mångkulturellt; religionskunskap; strategier; utmaningar; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Enligt Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet ska undervisningen i ämnet religionskunskap ge möjlighet till “förmågan att resonera kring begreppen etik, moral och livsfrågor utifrån olika perspektiv” (2022, 118). Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syfte att forska vilka strategier lärare använder i religionsundervisningen i arbete med etik, moral och livsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Psykossjukdomens eventuella påverkan på socialpsykiatrins handläggning : En kvalitativ intervjustudie om handläggare inom socialpsykiatrins upplevelse av att arbeta med klienter som har psykossjukdomar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Magdalena Ekelund; Leia Teysse; [2023]
  Nyckelord :socialpsykiatri; handläggningsprocess; psykossjukdomar; etik; konsekvensetik; pliktetik; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur handläggare inom kommunens socialpsykiatri upplever att en klients psykossjukdom kan påverka handläggningsprocessen. Studien belyser de utmaningar, hinder samt möjligheter som handläggare inom socialpsykiatrin upplever i arbetet med klienter som har en psykossjukdom. LÄS MER

 4. 4. Kan Keene, Lindgren & Trenter bidra till lösningar på värdegrundsarbetets gåtor? : En studie om tre barndeckares didaktiska potential för svenskämnets värdegrundsarbete i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tove Johansson; Sofia Lingersjö; [2023]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; skönlitteratur; barndeckare; undervisning; etik och moral; maktrelationer; explicit och implicit ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tre skönlitterära verk inom barndeckargenren och dess potential inom ett didaktiskt värdegrundsarbete inom svenskämnet. Undersökningen inriktar sig på elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 5. 5. Uppförandekod och ansvarstagande i svensk banksektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Medelberg; Lisa Tuvesson; [2023]
  Nyckelord :Ethics; code of conduct; accountability; formal management; informal management; Etik; uppförandekod; ansvarstagande; formell styrning; informell styrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ansvarstagande för att följa organisationers uppförandekod skapas bland medarbetarna i organisationen. Metod: Studien är kvalitativ med abduktiv ansats och består av en förstudie och åtta semi-strukturerade intervjuer med medarbetare på en svensk bank. LÄS MER