Sökning: "Etikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Etikundervisning.

 1. 1. Etik i skolan – en kvalitativ studie om lärares syn på etisk kompetens och sin etikundervsning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Wärfman; [2020-03-10]
  Nyckelord :Etikundervisning; lärare; etisk kompetens; värdegrund.;

  Sammanfattning : För lärare idag är skolans värdegrund konstant närvarande för att stödja lärare och elever i deras samspel med varandra, men också för att utveckla eleverna i deras liv som samhällsmedborgare. Hur lärare ska undervisa för att få eleverna att handla rätt enligt de etiska principer som värdegrunden innefattar, står inte utskrivet i läroplanen utan kräver lärarens egna engagemang och vilja. LÄS MER

 2. 2. I mötet med etikundervisning: En intervjustudie om mellanstadielärares uppfattningar gällande etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Johansson; [2020-02-28]
  Nyckelord :etikundervisning; lärande; mellanstadiet; värdegrund; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares upplevelser av, samt upplevda svårigheter och möjligheter när det kommer till att undervisa om etik i skolan. De frågeställningar som den här uppsatsen ska besvara är: Hur definierar lärarna etikundervisning? Hur redogör lärarna för att de arbetar med etikundervisning? Finns det några upplevda svårigheter och möjligheter en-ligt lärarna, som kan gynna respektive begränsa etikundervisningen?Den metod som användes för att besvara frågeställningarna var semistrukturerade intervjuer, även artikelsökning gjordes för att ta reda på tidigare forskning inom området. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa om etik : En litteraturstudie om undervisningsmetoder och förhållningssätt i religionskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hilda Eriksson; Evelina Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Religionskunskap; etik; undervisning; metoder; svårigheter;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare kan arbeta för att elever ska utveckla sina kunskaper om etik i religionskunskapen. Resultatet är uppdelat i två kategorier, metoder och svårigheter, där under presenteras vad källorna, som vi har valt ut, kommer fram till. LÄS MER

 4. 4. Vad säger forskning om undervisning i etik i religionskunskapsämnet f-3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalie Korelic; Martina Lacza; [2020]
  Nyckelord :etikundervisning; etiska resonemang; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Etiken genomsyrar hela skoldagen" : En kvalitativ studie om hur lärare upplever sin etikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Åberg; [2020]
  Nyckelord :ethics; values; religious education; teacher; etik; värdegrund; religionskunskap; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur lärare undervisar i etik inom religionskunskap samt att undersöka vilka utmaningar de upplever med etikundervisning. För att besvara studiens syfte har individuella intervjuer genomförts med fyra olika lärare som undervisar i årskurs 4 – 6 och som har behörighet att undervisa i religionskunskap. LÄS MER