Sökning: "Etisk stress"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Etisk stress.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på kirurgisk vårdavdelning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Eriksson; Linnea Hamnebo; [2023-03-16]
  Nyckelord :Personcentrerad palliativ vård; Upplevelser; Sjuksköterskor; palliativ vård; vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vårdens syfte är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Vård i livets slut är den sista delen inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra stickrädsla hos barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Egeberg; Ellen Hammarstrand; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; nå procedurer; stickrädsla; rädsla; smärtlindring; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålprocedurer förekommer dagligen inom hälso-och sjukvården och de flesta barn upplever både rädsla och smärta, i samband med nålstick. Vid stickrädsla hos barn kan felaktiga omvårdnadsåtgärder resultera i ett vårdlidande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 4. 4. När den yrkesetiska övertygelsen sviktar : En systematisk och integrativ litteraturstudie om etisk stress

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Winberg; Linn Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Etik; stress; akutsjuksköterska; akutmottagning; arbetsbelastning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Akutmottagningen är en komplicerad verksamhet som inte är begränsad av patientantal och kontaktorsakerna är många. Vårdmiljön är stressig och resurserna knappa. Stora krav ställs på akutsjuksköterskan i denna miljö relaterat till patientsäkerhet, samtidigt som snabba beslut måste ske. LÄS MER

 5. 5. “Vi kan inte säga med säkerhet hur många vi möter och inte möter” : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer på familjecentralers arbete med att identifiera och hantera våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Boström; Amanda Löfstrand; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; handling violence; alliance; asking questions about violence; report of concern.; Våld i nära relationer; bemötande; allians; att ställa frågor om våld; orosanmälan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kuratorer på familjecentraler arbetar med att identifiera och hantera våld i nära relationer hos mödrar de möter och deras barn. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod. Sex enskilda intervjuer med kuratorer på familjecentraler från fem olika kommuner i Mellansverige genomfördes. LÄS MER