Sökning: "Etiska dilemman psykisk ohälsa"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Etiska dilemman psykisk ohälsa.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 2. 2. Efter filmen : En kvalitativ intervjustudie om upplevelserna av att medverka i en dokumentärfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ebba Kulneff; Moa Lichtenstein; [2017]
  Nyckelord :etik; dokumentärfilm; moral; närhetsetik; subjekt;

  Sammanfattning : Ständigt förs diskussion om etiska dilemman inom journalistikens yrkesområden. Vad bör allmänheten få veta? När ska man släppa professionen och istället agera som medmänniska? Uppsatsen utgår från dokumentärfilmen som journalistisk berättarform. LÄS MER

 3. 3. “Det är stort att vara brukarrevisor” : En kvalitativ studie om brukarrevisorers upplevelser av sitt arbete.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lorena Cadenas; [2016]
  Nyckelord :Brukarrevision; återhämtning; empowerment; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka om brukarrevisorer som återhämtat sig från psykisk ohälsa påverkades av sitt arbete under utförandet av brukarrevisioner och i så ifall vilka orsaker somkunde finnas bakom påverkan. Vidare undersöktes vilka konsekvenser arbetet med brukarrevisioner kan ha för brukarrevisorernas mående samt hur den nya kunskap som studien genererar kan användas inom det sociala arbetet. LÄS MER

 4. 4. Att fråntas rätten till frihet : Patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christopher Lundberg; Charlotte Vihlborg; [2015]
  Nyckelord :ofrivilligvård; patienters upplevelse; psykiatrisk ohälsa; vårdande relation; kommunikation; värdighet; autonomi;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar hos befolkningen, vilket kan medföra att patienten blir en fara för sig själv eller andra och föranleder tvångsvård. Sjukvården baseras på en humanistisk människosyn med respekt för människans autonomi och värdighet. Detta medför etiska dilemman när patienten vårdas mot sin vilja. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta den självmordsbenägna patienten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sara Carlsson; Ulrika Engman; [2012]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; självmord; självmordsförsök; pre-hospital akutsjukvård; etiska dilemman;

  Sammanfattning : Självmord erkänns som ett stort folkhälsoproblem i många länder. Enligt världshälsoorganisationen är det årligen upp emot en miljon människor som tar sitt liv världen över. Årligen begår cirka 1100 människor i Sverige självmord. Det är ungefär tre självmord om dagen. LÄS MER