Sökning: "Etiska krav"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden Etiska krav.

 1. 1. CSR – knepet att LYFTa sitt varumärke? - En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elika Shafei; Sara Attermalm; [2022-02-10]
  Nyckelord :LYFT; CSR; Corporate Social Responsibility; tobaksfritt snus; legitimitet; retorisk textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur det tobaksfria snusföretaget LYFT kommunicerar sitt varumärke utifrån CSR för att erhålla legitimitet. Teori: CSR-pyramiden, ansvarsprofilering, ansvarsretorik, legitimitet. Metod: Kritisk retorikanalys. Material: Innehåll från LYFTs hemsida samt tre inlägg på @lyft_sveriges instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. Är det här en kulle att dö på? -Om socialsekreterare, etisk stress och new public management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Jonsson; Erik Karlsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Moral distress; social services; social worker; new public management; Socialtjänsten; socialsekreterare; etisk stress; etisk kontroll; etiska krav;

  Sammanfattning : Sweden’s social services are often the subject of media scrutiny. The critique is often about the low quality of the services provided and that the orders carried out by professionals aren’t firmly established within the law that determines its framework. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Larsson; Julia Nilsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; Covid-19;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. LÄS MER

 4. 4. Vårdmötet med den överviktiga patienten : En intervjustudie med utgångspunkt ur ambulanssjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Edberg Barkestedt; Idah Weijland; [2022]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; patient; övervikt; ambulanssjukvård; säkerhet; upplevelse; bemötande; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar för att erbjuda god hälsa och vård på lika villkor för alla patienter. Tidigare forskning visar att överviktiga patienter riskerar att få sämre vård än normalviktiga patienter och är ofta relaterat till dåligt anpassade hjälpmedel. LÄS MER

 5. 5. Brukardelaktighet för demenssjuka personer : En kvalitativ intervjustudie om hur biståndshandläggare resonerar och hanterar utmaningar vid bedömningsmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Vedin; Erna Kamberovic; [2022]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmanderätt; empowerment; handlingsutrymme; äkta dilemman; självförsummelse.;

  Sammanfattning : Personer som lever med en demenssjukdom blir allt fler och är en utsatt grupp i samhället på grund av att de har svårare att göra sig delaktiga och föra sin talan. Det är därför av intresse att studera hur socialtjänstlagens krav om brukardelaktighet tas tillvara vid bedömningsmöten samt vad som sker vid dessa möten för att bidra med kunskap och förståelse. LÄS MER