Sökning: "Etnisk segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Etnisk segregation.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Dömd till stigmatisering och segregation? : En textanalytisk studie om etnisk skolsegregation i Sverige som synliggör internaliserade etniska stereotyper

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Le Wa Van; [2019]
  Nyckelord :etniska stereotyper; etnisk segregation; stigmatisering; social hållbarhet; migration; jämlikhet;

  Sammanfattning : This study aims to investigate if and how the Swedish Government represents ethnic stereotypes in an official discourse about how segregation in school will be reduced and prevented. Thus the material that I will analyse is the Swedish government's most recently delivered policy document, where solutions to reduce and prevent in school segregation from year 2018 until 2028 are explicitly proposed. LÄS MER

 3. 3. Fritidsgårdar ur ett miljöpsykolgiskt perspektiv : En studie om inredning, färglära och klasskillnader

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Theodor Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidsgårdar; miljöpsykologi; segregation; klass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fritidsgårdar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv, där det ingår att jämföra fritidsgårdar från starka respektive svaga socio-ekonomiska områden. Uppsatsen undersöker bland annat psykologiska effekter av fritidsgårdarnas fysiska miljö. LÄS MER

 4. 4. Etnicitet och skolprestation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Fransson; [2019]
  Nyckelord :Achievement; Ethnicity; PE; etnicitet; idrott och hälsa; multikulturell; Physical education; prestation; performance;

  Sammanfattning : Enligt skolverkets rapport (2016) har det visat sig att elever med utländsk bakgrund, både första och andra generationens immigranter, presterar sämre i skolan än de eleverna med svensk bakgrund. Denna kunskapsöversikt har som syfte att i skolan, främst i ämnet idrott och hälsa, kartlägga och problematisera hur elevernas etniska bakgrund påverkar deras skolprestation. LÄS MER

 5. 5. Skolsegregation : En fallstudie över etnisk och socioekonomisk skolsegregation på Frödingskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonna Grandics; Isabelle Laakkonen Johansson; [2018]
  Nyckelord :Skolsegregation; det fria skolvalet; socioekonomisk samt etnisk bakgrund; elevsammansättning; slutbetyg;

  Sammanfattning : Det fria skolvalet infördes år 1992 för att möjliggöra en social förflyttning i grundskolan. Reformen syftade till att föräldrarnas socioekonomiska samt etniska bakgrund inte skulle påverka elevers betyg. LÄS MER