Sökning: "Etnografi Diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Etnografi Diskursanalys.

 1. 1. Place, youth and memory as resistance : An ethnographic case study of discussions about impunity at Londres 38,espacio de memorias

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Mattiasson Nazar; [2019]
  Nyckelord :Chile; Impunity; Collective Memory; Ethnography; Discourse Analysis; Chile; Straffrihet; Kollektivt minne; Etnografi; Diskursanalys;

  Sammanfattning : ” You don’t talk about politics or football around the dining table” is a Chilean expression that well describes how the dictatorship (1973–1990) is attached to the societal soul, with people’s diversifiedrelationships to its legacy. For the outside world, Chile is a thriving democracy that got out of Pinochet’s iron grip, but for many Chileans, the transition to democracy has excluded demands for justice and a real influence. LÄS MER

 2. 2. ”Hello everybody! Nu är det dags för engelska” : En etnografiskstudie om språkanvändning i engelskundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bagdagoljan Alice; Josefine Silow; [2019]
  Nyckelord :engelska; språkanvändning; språkundervisning; diskurs; diskursanalys; etnografi; socialkonstruktionistiskt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skönja vilka diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad som är det gångbara språket under engelsklektionerna i årskurs 2 och 3. För att svara på detta syfte har vi utvecklat två frågeställningar angående vilka situationer lärarna använder sig av de olika språken. LÄS MER

 3. 3. Det vi slåss för : Om svenska yrkessoldater och viljan att försvara ett land

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Belinda Hirvonen; [2017]
  Nyckelord :Svenska yrkessoldater; Försvarsmakten; våld; etnografi; motivationsaspekter; meningsskapande; politisk diskursteori; logikperspektivet; fantasier;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks hur förståelser av, och motiveringar för soldatyrket och våldsanvändning skapas och upprätthålls diskursivt. Jag visar hur och varför dessa diskurser konstitueras och legitimeras av svenska yrkessoldater. Politisk diskursanalys och logikperspektivet utgör uppsatsens teoretiska och analytiska verktyg. LÄS MER

 4. 4. Två elevassistenters arbete med elever i behov av särskilt stöd. En etnografisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Tanja Ferm; [2014-05-20]
  Nyckelord :elevassistent; delaktighet; etnografi; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att undersöka elevassistenters funktion och arbete med elever i behov av särskilt stöd i skolan. Dessutom är syftet att mer specifikt studera hur elever görs delaktiga i samspelsituationer.Teori: Studiens etnografiska ansats tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. ARKITEKTUR I GYMNASIESKOLAN : så behandlar lärare ämnet i elevuppgifter

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Kate Knutson; [2014]
  Nyckelord :etnografi; intervjustudie; diskursanalys; arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet arkitektur på gymnasiet och kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum som blev implementerade via gymnasiereformen GY11. Med hjälp av etnografisk metod undersöks hur lärare förhåller sig till kurserna Arkitektur-rum och Arkitektur-hus mot Skolverkets styrdokument för Teknikprogrammet inriktning samhällsbyggande och miljö/arkitektur, respektive på Estetiska programmet inriktning bild och form, profil inredning och design i skoluppgifter. LÄS MER