Sökning: "Etnometodologi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Etnometodologi.

 1. 1. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället. Teori: Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. Emotionell ambivalens : En studie om hur de ensamkommande barnen har upplevt sin integration i Sverige

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Katia Tingberg; [2021]
  Nyckelord :Desintegration; Ensamkommande flyktingbarn; Flyktingkrisen; Grundad teori. Integration; Integrationsstrategier; Sverige;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras de ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige 2015 med flyktingkrisen och hur de upplever sin integration. Studien har genomförts med metodansatsen Grundad Teori. Jag har valt att intervjua fem ensamkommande barn som kom till Sverige 2015. LÄS MER

 3. 3. Svenska kvinnors upplevelser av att bli och vara fotbollssupporter : En kvalitativ studie om socialisering och identitetsbevarande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Denise Näsström; [2019]
  Nyckelord :Ethnometodology; Goffman; Identity; Soccer; Socialization; Stigmatisation; Subculture; Supporters; Women; Etnometodologi; Fotboll; Goffman; Identitet; Kvinnor; Socialisering; Subkultur; Supportrar; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka kvinnliga fotbollssupportrars upplevelser av socialiseringsprocessen mot att bli supporter och den fortsatta socialiseringsprocessen efter de att de antagit identiteten som supportrar. Majoriteten av tidigare forskning på fotbollssupporterskap i Sverige fokuserar på manligt supporterskap, undersökningar om svenska kvinnors fotbollssupporterskap är synnerligen bristfällig. LÄS MER

 4. 4. "Dom här mötena liknar inga andra (.) det kan du lugnt ge dig på" : En samtalsanalys av arbetsmötets institutionella samtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Glad; Anna Karin Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmöte; samtalsanalys; gruppteori; etnometodologi; Goffman; institutionella samtal;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om arbetsmöten mellan kollegor där problemlösning är centralt. Genom detaljerade samtalsanalyser beskrivs samtalets organisering som framgår i samtalens samtalsfaser. Studien har en etnometodologisk ansats för att genomföra en samtalsanalys. LÄS MER

 5. 5. Under ordningsamma former : En samtalsanalytisk studie av hur lärare och elever konstruerar daglig ordning och agenda i klassrummet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Kirwan; [2018]
  Nyckelord :pedagogy; observations; ethnomethodology; conversation analysis; classroom order; classroom agenda; disruptive behaviour; reproaches; pedagogik; observationer; etnometodologi; samtalsanalys; klassrumsordning; skolagenda; elevbeteende; tillsägelser;

  Sammanfattning : Att etablera och upprätthålla ordning i klassrummet är en komplex uppgift för lärare, särskilt för oerfarna lärare som ännu inte har etablerat egna framgångsrika metoder. Syftet med denna studie är att analysera hur lärare och elever konstruerar lokal ordning och agenda, genom empiriska observationer av daglig klassrumsinteraktion. LÄS MER