Sökning: "Ett extra år i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Ett extra år i skolan.

 1. 1. Rektors uppfattning av sitt ledarskap kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev -en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Streith; Anna Thimberg; [2020-01-16]
  Nyckelord :rektor; skolutveckling; värdegrund; främjande; relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få fyra rektorers uppfattningar av sitt ledarskap kring skolut-veckling gällande förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studien utgår från föl-jande frågeställningar: Hur beskriver rektor skolans arbete med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev? Hur sker det systematiska kvalitetsarbetet av förtroendefulla relatio-ner mellan lärare och elev? Vilka möjligheter och hinder finns enligt rektor för att leda ett re-lationsarbete på skolan?Teori: Studien är en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 2. 2. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Hidden Costs and Opportunities of Kotlin versus Java on Android Runtime

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Luttu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In mid-2019, Kotlin became Google’s preferred language for Android application development instead of Java. Therefore, it is in entities’ interest to migrate from Java to Kotlin for their Android projects to get the most support from Google. This study has evaluated what a Java (version 8) to Kotlin (version 1.3. LÄS MER

 4. 4. Vad gör en socialpedagog i skolan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lena Laszlo; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; Funktionsnedsättning; Socialpedagogens roll i skolan; Socialpedagogik; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Det har på senare år funnits ett ökat intresse för att anställa socialpedagoger i skolan. Trots detta ökade intresse, finns det en otydlighet kring vad socialpedagogens roll i skolan egentligen innebär. Syftet med denna uppsats är därför att få en djupare förståelse för socialpedagogens roll i skolan. LÄS MER

 5. 5. Hur flerspråkiga elever ges möjlighet att nå ett högre lärande i matematik : Med fokus på problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Redin; Dilan Bilge; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; språklig förståelse; lärande; matematisk förmåga; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; mediering; the more knowledgeable other; social interaktion; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större inblick i hur lärare på bästa sätt stödjer flerspråkiga elever att nå ett högre lärande. Vi anser att det här är en väsentlig del i en lärares yrke, eftersom alltmer elever i dagens svenska skolor är flerspråkiga. Det här är något som vi som lärare måste bemästra. LÄS MER