Sökning: "Ett extra år i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Ett extra år i skolan.

 1. 1. eVTOL Koncept för Stadstransport

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Filipp Byström-Troyan; Ola Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete inom flygteknik är att konceptuellt konstruera ett elektriskt flygplan för år 2030. Uppdragsprofilen är att flyga i storstadsområden och dra nytta av eVTOL vilket innebär att det startar och landar vertikalt likt en helikopter men övergår till snabb och effektiv marschflygning likt ett vanligt flygplan, allt helt elektriskt. LÄS MER

 2. 2. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Screening av elevers språk-, läs- och skrivutveckling : En hermeneutisk studie av specialpedagogers erfarenheter av screeningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Bylund Maria; [2018]
  Nyckelord :Hermeneutic; special education teacher; language; reading and writing development; literacy screenings; reading and writing plan; equivalence; intensive training; Hermeneutik; specialpedagog; språk-; läs- och skrivutveckling; läs- och skrivscreeningar; läs- och skrivplan; likvärdighet; intensivträning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. De frågor jag söker svar på är hur ändamålet med screeningar beskrivs, hur skolans arbete med screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ser ut och hur resultaten av screeningarna används. LÄS MER

 4. 4. Lärares tankar om specialpedagogens roll i skolan:Överlappande professioner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Rosander; Erika Bettinger; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDen specialpedagogiska verksamheten i svenska skolor har gått från specialundervisning utanför klassrummet mot en ambition att utveckla verksamheten så att fler elever får det stöd de behöver i sin vanliga klass. De första specialpedagogerna utbildades på 1990-talet och grundtanken med utbildningen; att i skolor få in en resurs med kompetens att utveckla det pedagogiska arbetet i samverkan med lärare, har i dagens skolor inte blivit helt genomsyrande i verksamheten, vilket visar på hur viktigt det är att belysa lärares tankar om situationen. LÄS MER

 5. 5. Undersökning gällande installation av tekniska system avseende skydd mot anlagda bränder i svenska skolor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Philip Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Aktiva system; anlagd brand; anlagda skolbränder; brandskydd; brandskyddsprojektering; brandteknisk egenambition; detektionssystem; dimensionerande bränder; inventering; passiva system; skolbränder; statistik; tekniska system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige har anlagda bränder i skolbyggnader varit ett samhällsproblem i flera årtionden och problemen kulminerade i mitten av 00-talet. Ett forskningsprogram initierades som genomfördes under perioden 2007 – 2012. Slutrapporten publicerades 2013. LÄS MER