Sökning: "Eugenia Ringheim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eugenia Ringheim.

  1. 1. 4D-planering i byggprojekt : En utredning av nödvändiga förutsättningar för att planera i fyra dimensioner.

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

    Författare :Linda Karlsson; Eugenia Ringheim; [2015]
    Nyckelord :4D-planning; 4D-simulation; planning methods; productivity.; 4D-planering; 4D-simulering; planeringsmetod; produktivitet.;

    Sammanfattning : Utvecklingen inom byggbranschen går i en riktning mot mer komplicerade konstruktioner och installationer. För att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden efterfrågas nu bättre planeringsunderlag som kan öka produktiviteten, kvaliteten och säkerheten inom byggprojekt. LÄS MER