Sökning: "Europarätt"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Europarätt.

 1. 1. Nya gränslinjer i skadeståndsansvar för inskränkningar av äganderätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyström; [2019]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; folkrätt; europarätt; äganderätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Första april 2018 trädde 3 kap. 4 § i skadeståndslagen ikraft. Lagrummet innebär att det offentliga under vissa villkor bär ett skadeståndsansvar för överträdelser av EKMR. Införandet av 3:4 SkL föregicks av en flerårig utveckling av ansvar för konventionsöverträdelser i HD:s praxis. LÄS MER

 2. 2. Myndigheters möjligheter att ändra sina beslut – legalitetsprincipen som komplement till principen om gynnande besluts negativa rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Nylund; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; förvaltningsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about the opportunities for authorities to change their decisions. The aim is to investigate the extent to which authorities can change their decisions, and to examine whether the principle of legality restricts the opportunities to change decisions to a greater extent than what is followed from the principle of legitimate expectations. LÄS MER

 3. 3. Europakonventionen i skadeståndslagen : Förstärkt rättighetsskydd eller onödig kodifiering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mimmi Below Blomkvist; [2019]
  Nyckelord :Europarätt; skadestånd; Europakonventionen; artikel 13;

  Sammanfattning : The European Court of Human Rights (the Court) has become known as one of the most efficient international courts. Despite its efficiency, the Court struggles with an increasingly high case load. LÄS MER

 4. 4. Utsatta EU-medborgares rätt till utbildning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carmen Tillo Elfgren; [2018]
  Nyckelord :Europarätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER