Sökning: "European Arrest Warrant"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden European Arrest Warrant.

 1. 1. The European Arrest Warrant: A Threat to Human Rights? The theoretical imperfections of the EAW Framework Decision and their implications in practice

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natascha Beck Hansen; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Arrest Warrant; Human Rights; Rule of Law; Mutual trust; Proportionality;

  Sammanfattning : In the wake of the 9/11 terrorist attacks the EU adopted the Framework Decision on the European Arrest Warrant in 2002 amid concerns that the previous lengthy extradition procedure was unable to efficiently tackle these serious cross-border crimes that were rising. Regularly being referred to as the ‘cornerstone’ of judicial cooperation, the EAW is the first and most successful instrument applying the internal market concept of mutual recognition to the field of criminal law. LÄS MER

 2. 2. Räckvidden av principen om ömsesidigt förtroende när mänskliga rättigheter hotas : En analys av huruvida mänskliga rättigheter skyddas tillräckligt effektivt vid överlämningsförfaranden inom rambeslutet om en europeisk arresteringsorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Brånebäck; [2021]
  Nyckelord :principen om ömsesidigt förtroende; mänskliga rättigheter; EU; arresteringsordern; rambeslutet om en europeisk arresteringsorder;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sikte på den alltmer uppmärksammade konflikt som kan uppstå mellan principen om ömsesidigt förtroende och skyddet för mänskliga rättigheter när rambeslutet om en europeisk arresteringsorder tillämpas. Mer specifikt handlar uppsatsen om huruvida mänskliga rättigheter skyddas tillräckligt effektivt vid överlämningsförfaranden inom rambeslutet. LÄS MER

 3. 3. Skyddet för individen i utlämningslagen & arresteringsorderlagen mot vidareutlämning och vidareöverlämnande : Överlämnande av person till annan medlemsstat för lagföring eller verkställighet av straff, när den senare staten utlämnar personen till tredje land eller överlämnar till en annan medlemsstat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabrina Ibrisevic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis illustrates and analyzes the limitations in the Swedish Extradition Act and Arrest Warrant Act of the possibilities of onward extradition to a third country and onward surrender to another member state. In a more global world the need for international cooperation in the field of criminal law is eminent more than ever. LÄS MER

 4. 4. Kan rättsstatsprincipen i EU skyddas genom de nationella domstolarnas granskning? - En analys av EU-domstolens dom i L och P och betydelsen av unionens gemensamma värden för den europeiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Baude; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; rättsstatsprincipen; rättsstat; ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; straffrättsligt samarbete; europeisk arresteringsorder; horisontell dialog; EU Law; Rule of Law; Mutual trust; Mutual recognition; Judicial cooperation in criminal matters; European arrest warrant; horizontal dialogue; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. LÄS MER

 5. 5. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER