Sökning: "Europeiska Kommissionen"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden Europeiska Kommissionen.

 1. 1. EUROPEISKA KOMMISSIONENS INTERNA INCITAMENT - En kvalitativ textanalys om Kommissionens arbetssätt för att skydda sina demokratiska kärnvärden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Radl; [2022-01-28]
  Nyckelord :Demokratisk tillbakagång; Europeiska Kommissionen; Europeisk integration; Interna incitament; Intern integrationskapacitet;

  Sammanfattning : In recent years, the European Union has witnessed a threat against the democratic values in the union. There has been a scientifically debate regarding the possibilites and the limitation of EU’s tools for dealing with democratic backsliding in the member states. LÄS MER

 2. 2. EU-KOMMISSIONEN OCH DEN ÖKANDE BOLAGSSKATTEKONKURENSEN - En jämförande textanalys av ställningstaganden från Kommissionen angående skattekonkurrensen av bolagsskatter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Tedsjö; [2022-01-27]
  Nyckelord :Bolagsskattekonkurrens; Skatteplanering; Europeiska Kommissionen; Neofunktionalism; Liberal intergovernmentalism; Skatteharmonisering;

  Sammanfattning : Historically the European Commission is seen as a supranational institution that prefers the member states in EU to be unified. Corporate tax-competition within EU has grown over the years and as a result the European Commission has formulated actions related to tax-competition in communications to the European parliament. LÄS MER

 3. 3. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 4. 4. Varaktig förändring av kontroll – En konkurrensrättslig utredning av transaktioner med "warehousing"-struktur och Europeiska kommissionens kontroll av den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :konkurrensrätt; competition law; rättsekonomi; law and economics; koncentrationskontroll; merger control; inre marknaden; internal market; warehouse structure; warehousing; two-step transaction; associationsrätt; EU-rätt; EU law; koncentrationsförordningen; fullföljdsförbud; stand still obligation; prior notification; varaktig förändring av kontroll; lasting change of control; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En transaktion med en “warehousing”-struktur är en typ av två-stegstransaktion som omfattar flera moment, där säljaren först överlåter målbolaget till en tillfällig köpare som i sin tur överlåter målbolaget till en slutlig köpare. Den tillfälliga köparen används som ett lager för aktierna fram tills den slutliga transaktionen blivit godkänd av Europeiska kommissionen, varefter den slutliga transaktionen kan genomföras. LÄS MER

 5. 5. Karusellhandel och VoIP- bedrägerier : Ur ett motverkande perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Savci; [2022]
  Nyckelord :Karusellhandel och VoIP- bedrägerier;

  Sammanfattning : Grunden och syftet med mervärdeskatten är att beskatta konsumtionen av varor.1Under senare år har det förts diskussioner kring mervärdesskattens utformninginom den Europeiska unionen (EU) och behandlingen av varutransaktioner. Det ärEU-kommissionen som till stor del har drivit frågorna om varuhandel inom EU. LÄS MER