Sökning: "Europeiska unionens domstol"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Europeiska unionens domstol.

 1. 1. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Linder; [2020]
  Nyckelord :EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. LÄS MER

 2. 2. The Right to an Effective Remedy in EU Asylum Law - Exploring Potential Gaps in Judicial Protection under the Dublin System and the New Proposed Migration Management System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Möller; [2020]
  Nyckelord :EU law; Migration Law; Asylum Law; Dublin III Regulation; The Right to An Effective Remedy; Asylum and Migration Management Regulation; New Pact on Migration and Asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom en djupgående studie av de rättsmedel som gjorts tillgängliga för sökande av internationellt skydd inom ramen för Dublinsystemet och det nya migrationshanteringssystemet, utforskas i denna studie omfattningen av rättsmedlet i en situation där en medlemsstat vägrar ta ansvar för prövningen av en ansökan om internationellt skydd. Det är uppenbart att en sökande kan överklaga ett beslut om att överföra honom eller henne, men det är osäkert om ett beslut av en medlemsstat att inte ta över ansvaret för en sökande kan överklagas. LÄS MER

 3. 3. Överprissättning – En undersökning av oskäligt hög prissättning som konkurrensrättsligt missbruk med särskild fokus på prissättning under Covid-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustaf Åleskog; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Konkurrensrätt; Civil and criminal procedure; Competition law; Missbruk; Överprissättning; Excessive pricing; Artikel 102 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The prohibition against abuse of a dominant position under article 102 in the Treaty on the Functioning of the European Union is fundamental in EU competition law. Such abuse may consist in imposing unreasonably high purchase or selling prices, so-called excessive pricing. LÄS MER

 4. 4. Distanshandel med alkohol – En undersökning av hur EU-rätten avgränsar Sveriges möjlighet till nationell reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tyra Södergren; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svensk reglering av distanshandel med alkohol ur ett överstatligt perspektiv. Rättsdogmatisk och EU-rättslig metod tillämpas för att fastställa gällande rätt och undersöka hur unionsrätten avgränsar Sveriges möjlighet att lagstifta om distanshandel till skydd för det svenska alkoholmonopolet på bekostnad av den fria rörligheten för varor. LÄS MER

 5. 5. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER