Sökning: "Eurozonen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Eurozonen.

 1. 1. EUROPEISK IDENTITET EN KVANTITATIV STUDIE OM HUR EUROPEISK INTEGRATION PÅVERKAR GRADEN AV EUROPEISK IDENTIFIKATION I LÄNDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johannes Päts; [2021-04-13]
  Nyckelord :Europeisk identifikation; nationell identifikation; europeisk integration; Schengenområdet; Eurozonen;

  Sammanfattning : Despite numerous papers and research on how different aspects are affecting levels of European identification, there are relatively few studies that are scrutinizing how European integration and how different levels of European integration are affecting levels of European identification. This research fills that gap. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas spot-priset i EUR/SEK av ett bättre än förväntat svenskt inköpschefsindex?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lidell; [2020]
  Nyckelord :Analytikerestimat; Inköpschefsindex; PMI; SEK; Sverige; Växelkurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det föreligger ett samband mellan den procentuella förändringen i dagskursen för valutaparet EUR/SEK och det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tillverkningsindustrin, som kommer in bättre än de förväntade analytikerestimaten. Undersökningen har gjorts på 24-timmars intervall över eventdatum i syfte att rensa bort eventuellt nyhetsläckage, som tidigare forskning av Bartolini, et al. LÄS MER

 3. 3. SYDEUROPÉERS ATTITYDER TILL EURON En jämförande studie över medborgares attityder till euron i Sydeuropa och i övriga Eurozonen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Ekenstam; [2018-03-26]
  Nyckelord :Attitudes towards the euro; South Europe; Eurozone; contextual level; individual level; economy; identity; Attityder till euron; Sydeuropa; kontextnivå; Eurozon; individuell nivå; ekonomi; identitet;

  Sammanfattning : Attitudes towards the euro can be explained by different factors both on the contextual level and on the individual level. Earlier research tend to focus regarding attitudes towards the euro on the omparison between countries within the Eurozone with countries outside the Eurozone. LÄS MER

 4. 4. Sverige och Euron - Utgör Sverige och eurozonen ett optimalt valutaområde?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Jansson; [2018-02-07]
  Nyckelord :optimum currency area; Eurozone; labour mobility; openness; similarity in business cycles; wage flexibility; optimalt valutaområde; valutaområde; valuta; eurozonen; arbetskraftsrörlighet; öppenhet; likhet i konjunkturcykler; konjunkturcykler; business cycles; löneflexibilitet;

  Sammanfattning : During the 1990s extensive research concerning Sweden and the Eurozone as an optimumcurrency area was made. But research on the topic has been scarce during the last decade,therefore this thesis aims to extend the contemporary knowledge about Sweden and theEurozone as an optimum area. LÄS MER

 5. 5. For better or for worse : A study on the impact of exchange rate volatility on trade

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Hillgren; Emma Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Volatility; exchange rate; trade; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; financial crisis and oil price index; Volatilitet; växelkurs; handel; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; finanskrisen och oljeprisindex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i finansiering, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-2017 Författare: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren Handledare: Håkan Locking Examinator: Andreas Stephan Titel: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade   Bakgrund: Växelkurssvängningar har studerats av flertalet forskare då detta anses vara en osäkerhet vars effekt inte är säkerställd. Då internationell handel är en viktig faktor för tillväxt och välstånd i en nation är dess samband med volatiliteten betydelsefullt att fastställa för att identifiera huruvida inverkan på landet är positiv eller negativ. LÄS MER