Sökning: "Eva ANdersson"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Eva ANdersson.

 1. 1. Bland helgon, skurkar och vanligt folk: Heliga dårar i den ryska litteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Ryska; Ryssland; Kristendom; Ortodoxi; Helig dårskap; Jurodstvo; Jurodivyj; Apofatisk teologi; Dostojevskij; Platonov; Vodolazkin; Idioten; Tjevengur; Laurus.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt den litteräre arketypen jurodivyj eller ”dåre för Kristi skull” och hur denna har utvecklats i den ryska litteraturen. Jag har kommit fram till att karaktärstypen kan porträtteras väldigt annorlunda från hur verklighetens exempel på heliga dårar har framställts i de hagiografiska helgonberättelserna. LÄS MER

 2. 2. Oönskade kläder, vart tar de vägen? : En kvalitativ studie om hur unga kvinnoravyttrar sina kläder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maja Swegmark; Eva Andersson; Danielle Holmberg; [2021]
  Nyckelord :disposal; disposal decision; disposal behavior; clothing; women; avyttring; avyttringsbeslut; avyttringsbeteende; kläder; kvinnor;

  Sammanfattning : Konceptet fast fashion har skapat ökade möjligheter för konsumenten att kontinuerligtuppdatera sina kläder i garderoben. Den konstanta rörelsen där nya kläder introduceras samtidigt som plagg avyttras bidrar till negativ påverkan på miljö och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Vid behov och i mån av plats En studie av dokumentation av extra anpassningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Andersson; Helen Pettersson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Extra anpassningar; behovsbeskrivning; dokumentation; uppföljning; stödinsatser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate documentation of extra adjustments1 and how the implemented strategies correspond with the curriculum. The study is based on the following enquiries;•To what extent do the extra adjustments plans represent identified studentconcerns?•What support is found in the extra adjustments plans and how is it related to theschool’s obligations in academic and behavioural interventions?•In what way do the schools describe the monitoring and assessment of theextra adjustments plans?Theory: The study draws on the sociocultural perspectives on learning and development with the zone of proximal development in focus. LÄS MER

 4. 4. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 5. 5. Speciallärares beskrivningar av hur de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd när det gäller elever med dyslexi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Söderqvist; Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :dyslexi; fokusgruppsintervjuer; inkludering; speciallärare; specialpedagogiska perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta del av hur speciallärare som grupp uttrycker sin uppfattning om dyslexi samt hur de som yrkesgrupp beskriver att de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd när det gäller elever med dyslexi. Den teoretiska utgångspunkten utgjordes av två specialpedagogiska perspektiv - individperspektivet och det relationella perspektivet samt begreppet inkludering. LÄS MER