Sökning: "Eva Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Eva Andersson.

 1. 1. Bland helgon, skurkar och vanligt folk: Heliga dårar i den ryska litteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Ryska; Ryssland; Kristendom; Ortodoxi; Helig dårskap; Jurodstvo; Jurodivyj; Apofatisk teologi; Dostojevskij; Platonov; Vodolazkin; Idioten; Tjevengur; Laurus.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt den litteräre arketypen jurodivyj eller ”dåre för Kristi skull” och hur denna har utvecklats i den ryska litteraturen. Jag har kommit fram till att karaktärstypen kan porträtteras väldigt annorlunda från hur verklighetens exempel på heliga dårar har framställts i de hagiografiska helgonberättelserna. LÄS MER

 2. 2. Vilka arbetsmiljöfaktorer är avgörande för att omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten väljer att stanna kvar inom sin profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Haraldsson; Eva-Lena Andersson; [2021]
  Nyckelord :hemtjänst; arbetsmiljö; positiva faktorer; kvalitativ metod; omvårdnadspersonal; arbetsmiljöfaktorer;

  Sammanfattning : Omvårdnadspersonalen, såsom undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten utför ett viktigt uppdrag ändå debatteras det på sociala medier att samma yrkesgrupp flyr sina uppdrag på grund av låg lön, obekväma arbetstider samt dålig status. Det är därför av intresse att belysa faktorer som omvårdnadspersonal finner vara av vikt för att vilja stanna kvar och utvecklas inom hemtjänsten. LÄS MER

 3. 3. Oönskade kläder, vart tar de vägen? : En kvalitativ studie om hur unga kvinnoravyttrar sina kläder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maja Swegmark; Eva Andersson; Danielle Holmberg; [2021]
  Nyckelord :disposal; disposal decision; disposal behavior; clothing; women; avyttring; avyttringsbeslut; avyttringsbeteende; kläder; kvinnor;

  Sammanfattning : Konceptet fast fashion har skapat ökade möjligheter för konsumenten att kontinuerligtuppdatera sina kläder i garderoben. Den konstanta rörelsen där nya kläder introduceras samtidigt som plagg avyttras bidrar till negativ påverkan på miljö och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Vid behov och i mån av plats En studie av dokumentation av extra anpassningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Andersson; Helen Pettersson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Extra anpassningar; behovsbeskrivning; dokumentation; uppföljning; stödinsatser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate documentation of extra adjustments1 and how the implemented strategies correspond with the curriculum. The study is based on the following enquiries;•To what extent do the extra adjustments plans represent identified studentconcerns?•What support is found in the extra adjustments plans and how is it related to theschool’s obligations in academic and behavioural interventions?•In what way do the schools describe the monitoring and assessment of theextra adjustments plans?Theory: The study draws on the sociocultural perspectives on learning and development with the zone of proximal development in focus. LÄS MER

 5. 5. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER