Sökning: "Eva Asplund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Asplund.

 1. 1. Att få vara som man är : Genus i bilderböcker för barn, en historisk jämförelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Fredberger Berlin; Eva-Karin Asplund; [2016]
  Nyckelord :Genus; bilderbok; förskola; könsstereotyp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur huvudkaraktärernas genus framställs och därmed bidra till diskussionen om bilderböckernas reproduktion av genus i samhället. Vi har genomfört en historisk jämförelse för att se vilken förändring som har skett med tanke på införandet av genus som begrepp samt feminismens utveckling i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing – på vilka grunder? En fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carina Asplund; [2009]
  Nyckelord :Outsourcing; förstudie; beslutsprocess; kunskapsbildning;

  Sammanfattning : Titel: Outsourcing – på vilka grunder, en fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut Författare: Carina Asplund Handledare: Eva Wittbom Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokusera på sin kärnverksamhet eller kostnadsbesparande motivatorer. Många företag lägger ut delar av sin verksamhet utan någon grundligare förstudie, på grund av högre chefers personliga erfarenheter, familjeband, känslor eller lyckosamma anekdoter om andra företags framgångsrika outsourcingprojekt. LÄS MER

 3. 3. Integration och mejeripriser - En empirisk prisstudie av mejerivaror i EU15

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eva Sjögren; Lina Asplund; [2008]
  Nyckelord :EU-medlemskap; EMU-medlemskap; mejeriprodukter; lagen om ett pris; prisspridning; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera effekter av integration på prisskillnader inom mejerisektorn i Europeiska unionen (EU15 ). Studien syftar alltså till att klargöra huruvida antalet år som medlem i EU har påverkat prisutjämningsprocessen samt vilken effekt införandet av den gemensamma valutan, euro, har haft. LÄS MER

 4. 4. A Study of the Development of the Asylum Law and Policy of the European Union with Focus on the Role of Burden-Sharing and Temporary Protection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Asplund; [2003]
  Nyckelord :EG-rätt; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of the EU asylum law and policy with focus on the role of burden-sharing and temporary protection. The Geneva Convention is the legal framework for community action. This is laid down by Article 63.1 of the EC Treaty. LÄS MER