Sökning: "Eva Berntsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Eva Berntsson.

 1. 1. Gynnas Läsförståelse och Läslust hos elever med Lässvårigheter av högläsning med strukturerade boksamtal? : En träningsstudie i åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Landström; Eva-Charlotte Berntsson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; Läsförståelse; Läslust; Läsförståelsesvårigheter; Lässtrategier; Strukturerade boksamtal; Träningsstudie;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur lärarens högläsning med strukturerade boksamtal i liten grupp gynnade läsförståelse och läslust framförallt hos elever med läsförståelsesvårigheter. Träningsstudien genomfördes på två olika skolor och i studien deltog 12 elever i åk 2 med varierad läsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Hantering av subkutana kvarliggande katetrar avseende personer i livets slutskede

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Berntsson; [2018]
  Nyckelord :Subkutana kvarliggande katetrar; Subkutana injektioner; Symtomlindring; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Många personer i livets slutskede kan, av olika anledningar, inte längre ta sina symtomlindrande läkemedel peroralt varför annan administrationsväg måste väljas. Studier visar att subkutan administrering många gånger är att föredra vilket kan medföra att det blir många ”stick” per dag vilka kan upplevas plågsamma för patienten. LÄS MER

 3. 3. Användning av styrsystem i skolan : en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Berntsson; Jenny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; management control systems; management; workload; school system; Verksamhetsstyrning; styrsystem; styrmedel; arbetsbelastning; skolväsendet;

  Sammanfattning : Titel: Användning av styrsystem i skolan - en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning Författare: Amanda Berntsson och Jenny Karlsson Handledare: Eva Berggren Nivå: Kandidatuppsats 15 HP, Företagsekonomi, Verksamhetsstyrning, VT 2018 Problembakgrund: År 2035 förväntas det råda en brist på 79 000 lärare i Sverige. Samtidigt är cirka hälften av lärarna alltid eller ofta stressade på jobbet och är tvungna att arbeta på sin fritid då arbetstiden inte räcker till. LÄS MER

 4. 4. Vård i hemmet - kroniskt sjuka äldre personers upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Berntsson; Ulrika Johansson; Eva Warensce; [2015]
  Nyckelord :Aged; experience; health; home; home health care; Hemmet; hemsjukvård; hälsa; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Antalet äldre som bor kvar i sina hem och får hemtjänst ökar. Anhöriga står för en stor del av vården för de äldre i hemmet. Syftet med studien var att belysa äldre, kroniskt sjuka personers upplevelser av att vårdas i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Svenska eller modersmål : synpunkter på det svenska språket som verktyg - för att integreras

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Eva Berntsson; [2007]
  Nyckelord :Integration; Etnicitet; Tolerans; Nationalitet; Lärandeprocesser; Kultur; Svenska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER