Sökning: "Eva Bertilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Bertilsson.

  1. 1. ”Det är klart jag tar hand om min mamma”. En delutvärdering av ett projekt mot anhörigvårdare till äldre med annat modersmål än svenska samt en undersökande studie av deras situation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Camilla Björk; Eva Bertilsson; [2011-03-03]
    Nyckelord :Äldre; anhörigvårdare; etnicitet;

    Sammanfattning : Denna uppsats övergripande syfte har varit att undersöka hur deltagarna i ett projekt riktat mot anhörigvårdare till närstående med annat modersmål än svenska upplever och beskriver sin situation och hur projektet lyckats med att anpassa sig till målgruppens behov. För att besvara studiens syfte har vi genom kvalitativ metod genomfört en fokusgrupp och tre djupintervjuer. LÄS MER