Sökning: "Eva Cope"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Eva Cope.

 1. 1. Infiltrationskapacitet för grönytor vid skyfall - Infiltrationsförsök och modellering i MIKE 21

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Eva Melin; [2017]
  Nyckelord :Extreme rainfall; infiltration capacity; green areas; pluvial flooding; MIKE 21; Skyfall; infiltrationskapacitet; grönytor; pluviala översvämningar; MIKE 21;

  Sammanfattning : I världen idag pågår en urbanisering, vilket innebär att fler människor flyttar in till städerna. Det innebär att fler bostäder måste byggas för att uppfylla de nya behoven, och detta görs ofta genom förtätning av redan exploaterade områden. Vid förtätning av bostadsområden ökar ofta andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 2. 2. Mångfald som styrka : En kvalitativ studie om personalens upplevelser av utbildning, erfarenehter och färdigheter i relation till de krav de möter på HVB för ensamkommande barn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Eva-Lotte Lindberg; Samka Musa; [2017]
  Nyckelord :Integration; Unaccompanied Refugee Children; Residental care homes; Social work; staff; Integration; Ensamkommande barn; HVB-hem; Socialt arbete; Personal.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to create understanding for how employees perceive their skills at HVB in relation to their work with unaccompanied minors.The study is based on a qualitative method and were carried out with nine semi-structured interviews with staff from three different HVB. LÄS MER

 3. 3. Copingstrategier vid åldrandet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Eva Stålhammar; Madeléne Södergren Ohrt; [2015]
  Nyckelord :Åldrandet; coping; förlust av funktioner; livskvalitet; omvårdnad; Aging; coping; loss of function; quality of life; care;

  Sammanfattning :  Att åldras kan innebära stora genomgripande förändringar i den äldre personens liv. Som sjuksköterska i hemsjukvård är erfarenheten att det behövs ökade kunskaper om hur den äldre klarar av åldrandet. Syftet med litteraturöversikten var att belysa äldre personers copingstrategier för att klara av åldrandet. LÄS MER

 4. 4. Copingförmåga och copingstrategier hos patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt : En kvantitativ, jämförande tvärsnittsstudie av patienter i primärvården i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva Andersson; Jessica Wallin; [2014]
  Nyckelord :coping strategies; heart failure; SOC; COPD; nursing; copingstrategier; hjärtsvikt; KASAM; KOL; omvårdnad;

  Sammanfattning : Minst 500 000 av Sveriges befolkning har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och ungefär 250 000 har hjärtsvikt. De två patientgrupperna hade många likartade symtom och en sjuksköterskeledd gemensam primärvårdsmottagning för dessa patienter kunde innebära många vinster. LÄS MER

 5. 5. Motion som egenvård : en studie om personer med erfarenhet av självupplevd psykisk ohälsa och psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2012]
  Nyckelord :empowerment; fysisk aktivitet; motion; motivation; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Backround: Many studies indicate that people with mental illness often suffer from physical illness. Many people with mental illness do not exercise even though they often have knowledge about the benefits of physical activity. Studies suggest that psychiatric patients have the desire to have an everyday life with more content. LÄS MER